REGULAMIN IMPREZY pn. „PRZEPRAWOWY PUCHAR EXTREME EXPEDITION 2013”

Informacje ogólne:

Przeprawowy Puchar Extreme Expedition (zwany dalej PPEE) jest to cykliczna impreza turystyczno-nawigacyjna organizowana dla miłośników samochodów terenowych.

Organizatorem PPEE jest Extreme Expedition (www.exex.com.pl)

Do obowiązków organizatora należy:

 • wytyczenie i wyznaczenie tras imprezy o stopniu trudności adekwatnym dla każdej z klas,
 • uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane,
 • zapewnienie obsługi technicznej, administracyjnej i sędziowskiej,
 • przygotowanie książek drogowych (roadbook’ow) oraz wszelkiej dokumentacji, koniecznej do sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia imprezy,

Uczestnicy:

Załogi w PPEE muszą składać się z minimum dwóch uczestników, tj. kierowcy i pilota. Do udziału w rundach PPEE, jako kierowca lub pilot, będzie dopuszczona każda osoba pełnoletnia posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli stanu załóg w kierunku alkoholu i innych podobnie działających środków.

Uczestnicy pod groźbą wykluczenia z imprezy zobowiązani są do:

 • przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się samochodami jak i poza nimi,
 • nie spożywania alkoholu oraz innych substancji mogących wpłynąć na bezpieczeństwo,
 • przestrzegania prawa o ruchu drogowym i innych obowiązujących przepisów,
 • używania sprzętu i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • stosowania się do poleceń Komandora, Koordynatorów i wyznaczonych przez nich osób,
 • oznakowania pojazdu według wytycznych organizatora,

Zgłoszenia, wpisowe:

Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w imprezie zobowiązana jest nadesłać do organizatora zgłoszenie, które powinno zawierać: dane osobowe kierowcy i pilota (imię, nazwisko, pesel, telefon, adres do korespondencji), markę pojazdu a także klasę, w której załoga startuje. Zgłoszenie należy przesłać na adresmateusz@exex.com.pl najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wpisowe na każdy z etapów wynosi 350,00. W celu potwierdzenia udziału w imprezie organizator wymaga wpłacenia na konto zadatku w wys. min. 100,00 PLN. Pozostała kwota powinna zostać opłacona najpóźniej przed startem danej załogi w dniu imprezy.

Samochody:

Uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie samochodem dopuszczonym do ruchu, sprawnym i posiadającym aktualne badania techniczne oraz dokument stwierdzający zawarcie umowy OC właściciela lub użytkownika pojazdu zgodnie z przepisami RP oraz polisy ubezpieczeniowej NNW.

Podział na klasy:

Organizator przygotowuje imprezę z podziałem na dwie klasy: Turystyk, Wyczyn oraz Extreme.

Bezpieczeństwo:

Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd, a w szczególności za straty w:

 • drzewostanie na trasie i poza trasą,
 • zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powstałej w wyniku zjazdu z trasy.

Składając swój podpis uczestnicy zrzekają się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania przeciwko organizatorom, uczestnikom, właścicielom terenu, a także wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek lub strata wyniknęły z rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych stron przy oddaniu formularza rejestracyjnego oraz złożeniu podpisu potwierdzającego znajomość i akceptację regulaminu.

Rywalizacja:
Podczas imprezy obowiązują powszechnie znane zasady fair play, czyli przede wszystkim: WALCZYMY UCZCIWIE NA PRZESZKODACH oraz  SZANUJEMY INNE ZAŁOGI BIORĄCE UDZIAŁ W IMPREZIE.  Wszelkie skargi dotyczące nieuczciwej rywalizacji prosimy zgłaszać u koordynatora imprezy przed oficjalnym ogłoszeniem wyników.

Ochrona środowiska:

Załogi zobowiązane są do dbałości o środowisko naturalne podczas przejazdu. Dotyczy to w szczególności: gruntu i wód gruntowych oraz powietrza. Podczas jazdy w terenie, szczególnie na terenach leśnych, załogi zobowiązane są do:

 • bezwzględnego zachowania wyznaczonej trasy,
 • poszanowania fauny i flory oraz wszelkiej formy własności.

ZABRANIA SIĘ:

 • niszczenia drzew (w szczególności zakładania liny wyciągarki bezpośrednio na drzewo bez użycia pasa ochronnego oraz przewracania drzew),
 • płoszenia zwierzyny,
 • niszczenia siedlisk zwierząt i miejsc lęgowych,
 • niszczenia upraw, żywego i martwego inwentarza.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów zawierających ich wizerunki czy pojazdy, a także na publikację ww. materiałów w mediach.